FacebookLinkedIn

Menu

TEAMLEIDER ONDERBOUW (2019-2020/24) 0,8-1 fte Gorinchem

(senior) teamleider onderbouw

 

Context

De teamleider onderbouw maakt deel uit van het locatiemanagementteam (LMT), bestaande uit de rector met vier teamleiders. De samenwerking met de andere teamleiders is van groot belang. De leden van het managementteam zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie.

 

De teamleider is leidinggevende van een deel van medewerkers van de school en beheert diverse portefeuilles. De teamleider geeft in samenwerking met de rector en collega-teamleiders richting aan de toekomst van de organisatie. Hij creëert daarvoor commitment door leiding te geven aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke, inspirerende visie op leren en onderwijzen. De teamleider motiveert, ondersteunt en inspireert de teams en de individuele docent. Hierbij voert de teamleider het op personele ontwikkeling gerichte HR-beleid uit. Naar buiten toe vervult de teamleider een representatieve rol en draagt bij aan een wisselwerking tussen de school en haar omgeving. De teamleider onderbouw is verantwoordelijk voor de contacten met basisscholen, in het kader van voorlichting, werving, goede overdracht en de doorlopende leerlijn. Binnen de functie van teamleider hoort ook een lesgevende taak.

 

Functieniveau                    : schaal LD

Betrekkingsomvang           : 0,8 – 1,0 fte

 

De opdracht
De functie van teamleider kent vijf resultaatgebieden / kerntaken die in nauwe samenwerking met de collega-teamleiders en rector worden uitgevoerd.

1.  Leidinggeven aan een team van docenten:

·       het uitvoeren van het personeelsbeleid in het team, zoals onder andere de gesprekscyclus, verzuim en re-integratiebegeleiding, werving en selectie, interne mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van de professionele ontwikkeling van de teamleden. 

2.  Ondersteuning en sturing geven aan de ontwikkeling en kwaliteit van (een deel van) de school:

·       het sturen, adviseren en ondersteunen van de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs; 

·       het verder vormgeven aan de pedagogische, didactische en inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs; 

·       het stimuleren van groepsleren, kennisdeling en kennisvermeerdering. Het stimuleren van een actieve samenwerking tussen docenten en onderwijsondersteuners bij de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. 

 

3.  Leidinggeven aan een deel van de school:

·       verantwoordelijk zijn voor het dagelijks ‘reilen en zeilen’ in de school en iedereen de juiste dingen laten doen behorend bij de functie, taak of rol. 

·       adviseren van medewerkers in situaties die buiten de kaders vallen.

4.  Zorg dragen voor doelgerichte externe verbindingen van de school:

·       monitort externe ontwikkelingen en relateert deze aan ontwikkelingen binnen de school;

·       representeert de school naar buiten;

·       is zich bewust van factoren uit de directe omgeving van de school die van invloed zijn op het team en/of de school. 

5.  Verzorgen van lessen:

·       verzorgt lessen passend bij de onderwijsbevoegdheid op het niveau van docent LC of LD.

 

Specifiek voor Lyceum Oudehoven heeft de teamleider onderbouw de volgende opdracht:

·       Met heldere visie een bijdrage leveren aan de (onderwijskundige) profilering en positionering van de school en bijdragen aan de ontwikkeling van beleid hierop.

·       Het initiëren, uitbouwen en borgen van ontwikkelingen (zoals toepassing van ICT, differentiatie en invulling van het mentoraat) binnen Lyceum Oudehoven, waarbij de teamleider in staat is deze ontwikkelingen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

·       Het verder stroomlijnen van de operationele processen en daar een verbindende rol in spelen. Voor de teamleider onderbouw geldt hierin specifiek het coördineren van het PR beleid.

·       Het onderhouden en verder uitbouwen van de contacten met het primair onderwijs in de omgeving.

·       In samenwerking met medewerkers en leerlingen vorm geven aan christelijk onderwijs, zowel in de lessen als daarbuiten. Van de teamleider wordt verwacht dat hij onze identiteit (het identiteitsbewijs)de basis laat zijn voor het pedagogisch handelen van het team.

·      Een bijdrage leveren aan het verder vormgeven van de ingezette ontwikkeling naar een professionele cultuur.

·       Zorgdragen voor een plezierige en inspirerende werkomgeving.

 

Persoonlijk profiel

De teamleider:

·       heeft een duidelijke pedagogische en onderwijskundige visie;

·       heeft kennis van en ervaring met onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling;

·       is zichtbaar en toegankelijk voor personeel, leerlingen en ouders;

·       is mensgericht;

·       is besluitvaardig en consistent in zijn handelen;

·       is een voorbeeld in de rol van de lerende professional: reflecteert op het eigen handelen en vraagt actief feedback;

·       geeft leiding op een verbindende en progressiegerichte wijze;

·       geeft aandacht en vertrouwen;

·       is een teamspeler;

·       is een netwerker;

·       stimuleert initiatieven en ideeën.

 

Selectie-eisen

De teamleider:

·       beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid;

·       beschikt over werkervaring in het VO;

·       onderschrijft de christelijke identiteit van de school en draagt deze uit.

 

Selectiewensen

De teamleider:

·       heeft academisch werk- en denkniveau;

·       heeft ervaring met leidinggeven binnen het onderwijs;

·       kennis van en affiniteit met het onderwijsaanbod van een lyceum.

Informatie

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Maaike Klugkist, HR-adviseur, tel. 0183 64 66 41 of per e-mail: m.j.klugkist@cvo-av.nl.    
Ook is er op aanvraag een informatiepakket over Lyceum Oudehoven beschikbaar.

 

Sollicitatie en Procedure
Solliciteer voor 2 juli 2019 via werkenbijstichting.cvo-av.nl. De ontvangst van jouw sollicitatie bevestigen wij digitaal via de vacaturesite van Stichting CVO-AV. Aan de hand van de brievenselectie worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten ontvangen na afloop van de procedure bericht.
2 juli 2019              Brievenselectie

8 juli 2019              Eerste ronde sollicitatiegesprekken

8 – 10 juli 2019       Management Drives vragenlijst

11 juli 2019             Tweede ronde sollicitatiegesprekken

15 juli 2019             Assessment